Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Richard Groeneveld, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde, gevestigd te Zwijndrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.
Richard Groeneveld behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Richard Groeneveld zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van de wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Richard Groeneveld en de cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Richard Groeneveld voor de uitvoering waarvan door Richard Groeneveld derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Richard Groeneveld en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Richard Groeneveld zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Richard Groeneveld rust een inspanningsverbintenis. Dit is gebaseerd op grond van de op wat er op dat moment bekend is in de wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Richard Groeneveld worden gemeld.
 4. Richard Groeneveld heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De inhoud en de werkwijze worden onderling met de cliënt en derde partij overeengekomen. 
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Richard Groeneveld zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of contant. Richard Groeneveld is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in gebreke blijkt, dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening van de openstaande bedrag(en) voor de rekening van de cliënt.
 4. Indien Richard Groeneveld echter hogere incassokosten heeft moeten maken, dan dient de cliënt het verschil over de verschuldigde incassokosten en bijkomende rente te betalen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Richard Groeneveld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Richard Groeneveld is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Richard Groeneveld is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Richard Groeneveld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Richard Groeneveld beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Richard Groeneveld is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Richard Groeneveld is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Richard Groeneveld zal (zover het in zijn vermogen ligt) meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Richard Groeneveld.

Artikel 5. Privacy

Richard Groeneveld zal alle informatie betreffende de cliënt die hij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Richard Groeneveld daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. De richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn van toepassing.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Richard Groeneveld, zal Richard Groeneveld in overleg of verzoek van de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Richard Groeneveld extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Richard Groeneveld anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Richard Groeneveld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Richard Groeneveld toerekenbaar is. Indien Richard Groeneveld uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Richard Groeneveld zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Richard Groeneveld, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Richard Groeneveld en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Richard Groeneveld partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Orthomoleculair therapeut Richard Groeneveld is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (K.A.B). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

© Copyright Richard Groeneveld | Algemene voorwaarden | AVG
Webmaster: Bluepoint eCommerce